Tờ trình về việc trình ĐHCĐ thông qua chủ trương đầu tư dự án Sơn Mỹ I-1 Tờ trình về việc trình ĐHCĐ thông qua chủ trương đầu tư dự án Sơn Mỹ I-2 Tờ trình về việc trình ĐHCĐ thông qua chủ trương đầu tư dự án Sơn Mỹ I-3 Tờ trình về việc trình ĐHCĐ thông qua chủ trương đầu tư dự án Sơn Mỹ I-4