Tờ trình về việc thông qua phương án thù laocho HĐQT và Ban kiểm soát-1 Tờ trình về việc thông qua phương án thù laocho HĐQT và Ban kiểm soát-2