CÔNG TY CỔ PHẦN

AN TRƯỜNG AN

——o0o——

Số: 01./TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——o0o——

Bình Định, ngày 22 tháng 06  năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2017

 

Kính trình:   Đại hội đồng cổ đông thường niên năM 2017

                  Công ty Cổ phần An Trường An

 

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
  • Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
  • Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
  • Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần An Trường An.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần An Trường An kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2017. Cụ thể như sau:

– Công ty TNHH Kiểm toán CPA

– Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía Nam

Trong trường hợp Công ty không thỏa thuận được với các bên về một số các điều khoản trong hợp đồng kiểm toán. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác theo quy định để kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

                                                                                                                                           T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                                                          CHỦ TỊCH

                                                                                                                                                            ( đã ký)

 

 

                                                                                                                                             TRƯƠNG ĐÌNH XUÂN