Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT Nghị quyết về việc đề cử ứng viên HĐQT