Công ty Cổ phần An Trường An xin được công bố thông tin cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (lần 02) vào ngày 14/01/2020.