Giải trình biến động tăng trần liên tiếp nhiều phiên