Kể từ ngày 28/06/2021 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Sơn Mỹ không còn là công ty con của Công ty Cổ phần AN TRƯỜNG AN do đã thoái toàn bộ vốn.