Công bố thông tin về việc bãi và bổ nhiệm và thành lập Cty-1