Công ty Cổ phần An Trường An xin công bố thông tin về việc miễn nhiệm kế toán trưởng và bổ nhiệm người phụ trách kế toán kể từ ngày 03/01/2020