Công ty cổ phần An Trường An xin công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau :

Ngày đăng ký cuối cùng : 09/10/2020

Ngày dự kiến tổ chức : 30/10/2020

Địa điểm tổ chức : 06-08 Trần Bình Trọng, Quy Nhơn, Bình Định