Đại hội cổ đông thường niên 2019 – lần 02 (Không thành công)