Advertisement

Category: Tổng Quan ATA

Miễn Nhiệm Ủy viên Hội Đồng Quản Trị

mien-nhiem-hdqtTải xuống Căn cứ nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2019 lần 03.Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần An Trường An ra quyết định miễn nhiệm tư cách ủy viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Phương Lan và bà Trương Thị Thảo...

Read More
Loading