Công ty Cổ phần An Trường An công bố thông tin về báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019